Aansprakelijkheids verzekering + opzittende verzekering

Volgens de wet is er (nog) geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 km/uur, dus voor de e-bike. Deze fietsen worden echter wel als “motorvoertuig” gezien.
Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
Wordt er bij particulier gebruik met een e-bike schade veroorzaakt waarvoor de bestuurder van de e-bike aansprakelijk is, dan valt dit doorgaans onder de dekking van de AVP. Schade veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik is uitgesloten van de AVP dekking.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
De WAM geeft aan voor welke voertuigen een verzekeringsverplichting geldt. Voor de speed- pedelec is deze verplichting er wel, maar voor de e-bike niet.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Verzekeraars hebben in 1964 al een niet-bindende bedrijfsregeling opgesteld (circulaire nr. L-64/12 en ook circulaire MOT-L-97/15, AAA-97/06). Hiermee werd beoogd een spiegelbeelddekking aan te brengen tussen een AVB en een WAM verzekeringsdekking. Het begrip spiegelbeelddekking houdt in dat de dekkingen door middel van in- en uitsluitingen zo op elkaar zijn afgestemd dat een risico onder de ene verzekering is gedekt en onder de andere verzekering is uitgesloten. De WAM is een verplichte verzekering voor motorrijtuigen en dus, wordt – om dubbele dekking te voorkomen – in een AVB schade met of door motorrijtuigen uitgesloten.

Voor wat betreft de e-bike gaat deze spiegelbeelddekking nu niet helemaal op. Onder de WAM is er geen verzekeringsplicht maar onder de AVB is schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen ook uitgesloten. Alleen de schade veroorzaakt met motorvoertuigen die van de ondergeschikten zelf zijn, en voor werkzaamheden voor het bedrijf worden gebruikt, zijn bij sommige verzekeraars wel ingesloten op de AVB (als daarvoor geen andere verzekering geldt). Voorwaarde is dus wel dat de werkgever niet zelf de eigenaar of houder (huurder) van dat motorrijtuig is.
Indien een bezorger, met een e-bike van het bedrijf, iemand aanfietst waarbij schade ontstaat, zal de AVB van de onderneming geen dekking bieden en kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de bezorgdienst persoonlijk aansprakelijk te stellen. Die aansprakelijkstelling kan dan aardig in de papieren lopen.
Het is dus van belang om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt en indien nodig (en mogelijk) een aanvullende verzekering te sluiten.

NEEM CONTACT OP

Aansprakelijkheids- + Ongevallen opzittende verzekering voor de zakelijke (bezorg) e-bike

Wat houdt de Aansprakelijkheids dekking in?

U bent verzekerd voor schade die werknemer met de zakelijke e-bike toebrengt aan een derde en waarvoor de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden.

Deze schade is uitgesloten van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). 
 Waarom? Bij zakelijk gebruik van de e-bike wordt de e-bike gezien als een motorvoertuig.

Wat is het verzekerd bedrag?
Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 1.250.000,00

Wat is het eigen risico?
Het eigen risico is per gebeurtenis € 500,00

Wat houdt de Ongevallen Opzittende verzekering in?
De werknemer is hierbij verzekerd als hij ten gevolge van een ongeval komt te overlijden
 of blijvend letsel oploopt en krijgt hiervoor een bedrag uitgekeerd.

Hoe hoog zijn de verzekerde bedragen hiervoor?
Bij overlijden ten gevolge van een ongeval wordt een bedrag uitgekeerd van € 10.000,00

Bij blijvend letsel is dit bedrag max. € 50.000,00 of indien werknemer een helm droeg tijdens 
 het ongeval is dit max. € 60.000,00

Hoeveel bedraagt de premie?


De premie voor de WA + Ongevallen Opzittende verzekering bedraagt € 156,00 incl. assurantiebelasting en poliskosten per jaar ( € 13,00 per maand)

Vraag direct om een aanmeldformulier. NEEM CONTACT OP